Jewellers block & Fine art

Jewellers block & Fine art

การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance นั้นคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ เครื่องเพชร ทองคำ หรือเครื่องเงินที่เป็นเครื่องประดับ ไข่มุก และพลอยที่มีค่าทุกชนิด ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่ฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยเพื่อการจำหน่าย หรือส่งคืน หรือให้ไว้เพื่อกระบวนการผลิตต่อไป อันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจค้าขายของผู้เอาประกันภัย การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณีนั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อไปนี้ การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง อันเกิดมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง พนักงาน นายหน้าของผู้เอาประกันภัย การลักทรัพย์หรือหายไปของทรัพย์สินจากยานพาหนะซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า สินค้าที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากการทำงานโดยตรง ความผิดพลาดเมื่อมีการตรวจสอบยอดการนับสินค้าของบริษัท (Physical count) อัญมณีหรือทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยให้ช่วยเก็บรักษา (Custodian Service) We understand that jewellers, fine art and antiques dealers require specialist tailor made insurance protection and replacing a loss can be difficult and stressful – we believe that insurance coverage is as valuable as your stock. You could…

Read More