Health & Employee benefits insurance ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Employee Benefit Insurance) จัดเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน ประกันชีวิตกลุ่มเป็นรูปแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองพนักงานและครอบครัวในเรื่องประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพ โดยองค์กรหรือนายจ้างส่วนใหญ่กว่า 95% เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มเป็นสัญญาประกันภัยให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี ไม่มีมูลค่าหรือเวนคืนเงินสด ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานออกจากงาน ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มจะประมาณ 1-2% ของเงินเดือน และถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร ค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงจะคำนวณจาก อายุ วงเงินประกันภัย ของพนักงานและลักษณะธุรกิจขององค์กรนั้น ด้วยประกันภัยเป็นสินค้านามธรรม ประกอบด้วยเงื่อนไขให้ความคุ้มครองหลากหลาย และเป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียกันระหว่าง บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) ดังนั้นการซื้อหาประกันภัยจึงสมควรมีคนกลางประกันภัย ที่เป็นบริษัทนายหน้าอิสระอย่างแท้จริง (ไม่สังกัดบริษัทประกันภัยใด) พร้อมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ ในการทำประกันภัย การกำหนดรูปแบบ และวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินหาราคา (กลาง) ค่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่อยู่ภายใต้งบประมาณขององค์กร ติดต่อบริษัทประกันภัยต่างๆ ในการจัดทำใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันที่มั่งคง ให้ความคุ้มครองและบริการเป็นไปตามความต้องการขององค์กรนั้น ข้อแตกต่างการซื้อประกันชีวิตกลุ่มโดยตรงกับบริษัทประกันภัย หรือผ่านตัวแทน (agent/in house-broker) กับการซื้อนายหน้าประกันภัย (independent broker) โดยหลักการบริษัทประกันภัยจะพิจารณาขึ้นค่าเบี้ยประกันสุขภาพในทุกปีๆละ 30-100% หากบริษัทประกันภัยนั้นได้จ่ายเคลมค่ารักษาในปีที่ผ่านมาเกินกว่า 70% ของเบี้ยประกันสุขภาพ (Basic Hospital plan) เราจะทราบถึงค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (Basic Rate) หรือการคำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น (ราคากลาง) ได้อย่างไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบ หรือคัดเลือกบริษัทประกันภัย ในระบบประกันชีวิตกลุ่มพบว่า โดยเฉลี่ยพนักงานเคลมค่ารักษาได้เพียง 50-70% ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น…

Read More

Jewellers block & Fine art

Jewellers block & Fine art

การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance นั้นคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ เครื่องเพชร ทองคำ หรือเครื่องเงินที่เป็นเครื่องประดับ ไข่มุก และพลอยที่มีค่าทุกชนิด ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่ฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยเพื่อการจำหน่าย หรือส่งคืน หรือให้ไว้เพื่อกระบวนการผลิตต่อไป อันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจค้าขายของผู้เอาประกันภัย การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณีนั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อไปนี้ การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง อันเกิดมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง พนักงาน นายหน้าของผู้เอาประกันภัย การลักทรัพย์หรือหายไปของทรัพย์สินจากยานพาหนะซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า สินค้าที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากการทำงานโดยตรง ความผิดพลาดเมื่อมีการตรวจสอบยอดการนับสินค้าของบริษัท (Physical count) อัญมณีหรือทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยให้ช่วยเก็บรักษา (Custodian Service) We understand that jewellers, fine art and antiques dealers require specialist tailor made insurance protection and replacing a loss can be difficult and stressful – we believe that insurance coverage is as valuable as your stock. You could…

Read More