Health & Employee benefits insurance ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Employee Benefit Insurance) จัดเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน

ประกันชีวิตกลุ่มเป็นรูปแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองพนักงานและครอบครัวในเรื่องประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพ โดยองค์กรหรือนายจ้างส่วนใหญ่กว่า 95% เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มเป็นสัญญาประกันภัยให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี ไม่มีมูลค่าหรือเวนคืนเงินสด ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานออกจากงาน ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มจะประมาณ 1-2% ของเงินเดือน และถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร ค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงจะคำนวณจาก อายุ วงเงินประกันภัย ของพนักงานและลักษณะธุรกิจขององค์กรนั้น

ด้วยประกันภัยเป็นสินค้านามธรรม ประกอบด้วยเงื่อนไขให้ความคุ้มครองหลากหลาย และเป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียกันระหว่าง บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) ดังนั้นการซื้อหาประกันภัยจึงสมควรมีคนกลางประกันภัย ที่เป็นบริษัทนายหน้าอิสระอย่างแท้จริง (ไม่สังกัดบริษัทประกันภัยใด) พร้อมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ ในการทำประกันภัย

  • การกำหนดรูปแบบ และวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินหาราคา (กลาง) ค่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่อยู่ภายใต้งบประมาณขององค์กร
  • ติดต่อบริษัทประกันภัยต่างๆ ในการจัดทำใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันที่มั่งคง ให้ความคุ้มครองและบริการเป็นไปตามความต้องการขององค์กรนั้น
  • ข้อแตกต่างการซื้อประกันชีวิตกลุ่มโดยตรงกับบริษัทประกันภัย หรือผ่านตัวแทน (agent/in house-broker) กับการซื้อนายหน้าประกันภัย (independent broker)
  • โดยหลักการบริษัทประกันภัยจะพิจารณาขึ้นค่าเบี้ยประกันสุขภาพในทุกปีๆละ 30-100% หากบริษัทประกันภัยนั้นได้จ่ายเคลมค่ารักษาในปีที่ผ่านมาเกินกว่า 70% ของเบี้ยประกันสุขภาพ (Basic Hospital plan)
  • เราจะทราบถึงค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (Basic Rate) หรือการคำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น (ราคากลาง) ได้อย่างไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบ หรือคัดเลือกบริษัทประกันภัย
  • ในระบบประกันชีวิตกลุ่มพบว่า โดยเฉลี่ยพนักงานเคลมค่ารักษาได้เพียง 50-70% ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น และพนักงานต้องจ่ายเองในส่วนที่เกินวงเงินประกัน 30 – 50% (เคสที่นอนโรงพยาบาล 3-5 วันขึ้นไป)
  • ประกันชีวิตกลุ่มไม่คุ้มครองโรคหรืออาการบางอย่าง เช่น การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก กายภาพบำบัด ไม้ค้ำยัน เฝือก วัยทอง โรคกระดูกบาง ค่ายากลับบ้าน หรือการใส่ฟันเทียมกรณีอุบัติเหตุ ฯลฯ
  • การเข้ารับการรักษาตัวใน รพ.บางครั้ง พนักงานผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนอันเนื่องจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันหรือเข้าข่ายเป็นโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (เราจะช่วยเหลือพนักงานผู้ป่วยได้อย่างไร)
  • ในวันที่พนักงานผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลและบริษัทประกันจะใช้เวลานานกว่า 3-5 ชั่วโมงในการประเมินค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันภัย

We understand that for any business the employees are amongst the most important assets and that a motivated work-force is a key component of any successful company.

We design and manage bespoke employee benefit and healthcare program which meet global standards and which are suitable for the Indo-Asian marketplace.

Once a program is established, we can assist you with IT based management services in order to monitor and deliver performance related criteria in all aspects of the Healthcare Insurance Structure.

We believe very strongly that streamlined services and management information systems are key to a competitive insurance program.

In addition, we are able to provide self-insurance program solutions designed to meet your specific needs.

We are experienced in all aspects of program implementation and can assist in the socialization of insured benefit schemes with employees, management and unions. We can provide guidance on day to day activities required to ensure that each individual is comfortable with the provision of designed benefits and employee benefit program as a whole.


Jewellers block

Jewellers block & Fine art

การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance

Jewellers block

การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี Jewellers block insurance นั้นคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ เครื่องเพชร ทองคำ หรือเครื่องเงินที่เป็นเครื่องประดับ ไข่มุก และพลอยที่มีค่าทุกชนิด ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่ฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยเพื่อการจำหน่าย หรือส่งคืน หรือให้ไว้เพื่อกระบวนการผลิตต่อไป อันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจค้าขายของผู้เอาประกันภัย

Jewellers block2

การประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณีนั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อไปนี้

การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง อันเกิดมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง พนักงาน นายหน้าของผู้เอาประกันภัย
การลักทรัพย์หรือหายไปของทรัพย์สินจากยานพาหนะซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า
สินค้าที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากการทำงานโดยตรง
ความผิดพลาดเมื่อมีการตรวจสอบยอดการนับสินค้าของบริษัท (Physical count)
อัญมณีหรือทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยให้ช่วยเก็บรักษา (Custodian Service)

We understand that jewellers, fine art and antiques dealers require specialist tailor made insurance protection and replacing a loss can be difficult and stressful – we believe that insurance coverage is as valuable as your stock.

You could have a number of unusual exposures – you may be away from your shop at exhibitions or fairs, you may have goods in transit or you may have goods at other locations i.e., consignee factory.

Our aim is to provide you with peace of mind in the knowledge that you are fully protected, whatever the circumstances. It is our breadth of experience in this sector that allows us to continually improve our product to keep it up to date with your requirements.